PDA

View Full Version : 12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Bằng Tiếng Việt và Anh Ngữ)Dan Lee
07-21-2007, 05:01 PM
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Bằng Tiếng Việt và Anh Ngữ)
Tác giả:Bienchet
http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/kinhle.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-1.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-2.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-3.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-4.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-6.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-7.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-8.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-9.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-10.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-11.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/quantheambotat-12.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v162/but-tre/bupbenhatban/Chu%20Phat/trungthu.jpg