PDA

View Full Version : Kinh Cứu KhổDivo2
06-02-2007, 08:55 AM
Kinh Cứu Khổ

Nam-mô Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại Linh Quan-Thế-Âm Bồ-Tát (đọc 3 lần)

Nam-mô cứu khổ,cứ nạn Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại Thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ.

Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn.

Nam-mô Phật lực oai, nam-mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ, hồi quang Bồ-Tát, hồi thiện Bồ-Tát, A-Nậu Đại Thiên Vương chánh điện Bồ-Tát, ma kheo ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu, chư Đại Bồ-Tát, ngũ bá A-La-Hán, cứu hộ đệ-tử ... (1) nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quan-Thế-Âm anh lạc bất tu giải, cần đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành tức thuyết chơn ngôn viết: Kim-Ba Kim-Ba Đế, Cầu-Ha Cầu-Ha Đế, Đa-La-Ni Đế, Ni-Ha-La Đế, Tì-Lê-Ni Đế, Ma-Ha-Dà Đế, Chơn-Lăng-Càn Đế, Ta-Bà-Ha.

(tụng xong 3 lần, rồi niệm câu chú):

Nam Mô ........ (3 lần)


(1) tên họ của bệnh nhân.